* GRATIS VERZENDING BINNEN NEDERLAND *

Privacy declaration (NL)

Privacy verklaring

Quotecap B.V., gevestigd aan de Veerstraat 70-D te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

* If you would like to receive an English version please send an email to info@quotecap.com 

Contactgegevens:

Webshop: www.quotecap.com

Tel: 0636556540

Michiel is de functionaris van de gegevensbescherming van Quotecap B.V. Hij is te bereiken via info@quotecap.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Quotecap B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@quotecap.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Quotecap B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Quotecap B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Quotecap B.V.) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Quotecap B.V. bewaart de klantgegevens voor 2 jaren. Indien u een account aanmaakt zullen de gegevens op de beveiligde omgeving blijven staan, totdat u dit account zelf/door ons laat verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Quotecap B.V. deelt uw gegevens niet met derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Quotecap B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quotecap B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@quotecap.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Quotecap B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quotecap B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@quotecap.com. Wij slaan de volgende gegevens tijdelijk/langere periode op:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer (mocht u dit hebben aangegeven)

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website (welke producten er worden bekeken, dit wordt geanimiseerd opgeslagen)

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer (de betaling welke u via de beveiligde omgeving uitvoert)

- Het afhandelen van uw betaling (Mollie payments)

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (circa eens per half jaar)

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken of uw account te verwijderen

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Quotecap B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Quotecap B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Quotecap B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaren voor de klantgegevens welke een bestelling via de webshop hebben geplaatst. Na deze 2 jaren zullen de gegevens geanonimiseerd worden. Indien u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de laatste nieuws rondom quotecap en u heeft een eigen klant account aangemaakt dan zal Quotecap B.V. uw gegevens opslaan op de beveiligde omgeving. Indien u geen gebruik meer wil maken van uw account en deze geheel wenst te verwijderen dan kunt u een mail sturen naar info@quotecap.com met als onderwerp “verwijderen gegevens”, graag uw mailadres en datum van aankoop in deze mail vermelden zodat wij al de gegevens correct uit ons beveiligde systeem kunnen halen.

 

Quotecap B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Quotecap B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.